Algemene leveringsvoorwaarden MB ULVENHOUT B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Hotel Mastbosch Breda

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Ulvenhout B.V. h.o.d.n. Hotel Mastbosch Breda en Grand Café Heeren van Oranje, gevestigd en kantoorhoudende te Ulvenhout.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en totstandkoming van overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Ulvenhout B.V., alsmede de aan haar gelieerde bedrijven en ondernemingen, dochterbedrijven en -ondernemingen, hoe ook genaamd, allen hierna te noemen MB Ulvenhout.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MB Ulvenhout overeengekomen. In dat geval geldt de afwijking slechts de betrekking hebbende aanbieding, overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst.

Tenzij vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk aan MB Ulvenhout kenbaar gemaakt gaat de gast, klant of enig andere (rechts-)persoon akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:

2.1. MB Ulvenhout: alle vestigingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Ulvenhout B.V. h.o.d.n. Hotel Mastbosch Breda en Grand Cafe Heeren van Oranje, zowel in als buiten Nederland alsmede alle aan MB Ulvenhout B.V. gelieerde bedrijven en ondernemingen, dochterbedrijven en -ondernemingen, hoe ook genaamd.

2.2. Gastheer:  die persoon die MB Ulvenhout vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten strekkende tot het verlenen van logies en/of het verstrekken van zaalruimte, al dan niet in combinatie met het verstrekken van spijs en/of drank.

2.3. Diensten:  het, in de ruimste zin des woords, door MB Ulvenhout verlenen van logies en/of het verstrekken van (zaal-)ruimte en/of spijs en/of drank met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.

2.4. Klant: die natuurlijke- of rechtspersoon die met MB Ulvenhout een overeenkomst tot het verrichten van diensten als hiervoor bedoeld onder 2.3 heeft gesloten. Onder klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn/haar relaties een overeenkomst tot het verrichten van diensten als hiervoor bedoeld onder 2.3.  heeft gesloten.

2.5. Gast:  diegene(n) aan wie MB Ulvenhout op grond van een met een klant gesloten overeenkomst de diensten moet verlenen als hiervoor onder 2.3. omschreven. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van gast wordt hieronder tevens verstaan diegene(n) die de gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in deze voorwaarden onder gast of klant verstaan zowel de gast als de klant.

2.6. Hotel-overeenkomst:  de overeenkomst gesloten tussen MB Ulvenhout en de klant waarbij MB Ulvenhout, tegen betaling door de klant of gast,  ten behoeve van die klant en/of gast(en), de diensten verricht als hiervoor onder 2.3. omschreven. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van hotel-overeenkomst wordt hieronder tevens verstaan enige andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.7. Reservering:  de in schriftelijke vorm door de klant en MB Ulvenhout aangegane overeenkomst waarbij tussen de klant en MB Ulvenhout is vastgelegd op welke periode en tegen welke voorwaarden de hiervoor onder 2.6. bedoelde hotel-overeenkomst zal worden geeffectueerd.

2.8. Groep of groepsreservering: een hotel- zalen overeenkomst afgesloten met een klant en die betrekking heeft op zalen en  10 of meer kamers.

2.9. Reserveringswaarde:  de waarde van de overeenkomst als hiervoor onder 2.7 danwel 2.8. bedoeld.

Artikel 3 Totstandkoming van de hotel-overeenkomst

3.1. MB Ulvenhout behoudt zich alle rechten voor om, ten allen tijde, af te zien van het sluiten van een hotel-overeenkomst.

3.2. MB Ulvenhout zal nimmer een hotel-overeenkomst weigeren om reden van discriminatie, zoals onder meer

genoemd in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht.

Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een hotel-overeenkomst van MB Ulvenhout zijn vrijblijvend en gelden in elk geval slechts voor zover de capaciteit voldoende is.

In het geval de klant een aanbod heeft geaccepteerd en de capaciteit van MB Ulvenhout blijkt onvoldoende dan heeft MB Ulvenhout het recht om, binnen een redelijke termijn,  alsnog een beroep te doen op de bepaling als hiervoor onder 3.3. omschreven. In dat geval wordt geacht geen hotel-overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

Elke hotel-overeenkomst aangegaan door een klant, daaronder dus begrepen tussenpersonen, worden geacht mede voor rekening en risico van deze klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een gast zal de klant in dezelfde mate bevrijden.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is MB Ulvenhout aan een klant geen commissie, provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd.

Onverminderd hetgeen overigens in deze Voorwaarden is bepaald kan MB Ulvenhout, indien sprake is van een groep als hiervoor onder 2.8. omschreven, aan een klant (de optiehouder) een optierecht verstrekken. Een dergelijk optierecht kan slechts schriftelijk worden verstrekt. Indien door een andere klant aan MB Ulvenhout eveneens een aanbod wordt gedaan voor een hotel-overeenkomst dan zal MB Ulvenhout hierover de optiehouder informeren. Het optierecht vervalt indien de optiehouder aan MB Ulvenhout niet binnen de door MB Ulvenhout vermelde termijn te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van het optierecht.

Artikel 4 verplichtingen van MB Ulvenhout

4.1. MB Ulvenhout zal aan de gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en/of de overeengekomen diensten verlenen conform de binnen MB Ulvenhout geldende kwaliteitsnormen.

4.2. De bepaling als hiervoor onder 4.1. omschreven is niet van toepassing:

ingeval van overmacht als hierna omschreven in artikel 16.

indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt

indien door de klant de in artikel 12 bedoelde waarborgsom of tussentijdse betaling niet dan wel niet tijdig is betaald

indien de klant niet danwel niet volledig voldoet aan de verplichtingen die de klant, uit welke hoofde dan ook, jegens MB Ulvenhout heeft

4.3. Tenzij, schriftelijk, anders overeengekomen zal MB Ulvenhout de accommodatie aan de gast ter beschikking stellen van 14.00 uur op de dag der aankomst tot 11.00 uur op de dag van vertrek.

4.4. Tenzij onbillijk is MB Ulvenhout gerechtigd om aan de gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de hotel-overeenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de gast bezwaarlijk is heeft de gast of klant het recht met onmiddellijke ingang de hotel-overeenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de klant of gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijke accommodatie, zal MB Ulvenhout het bedrag van de besparing aan de gast of klant ter beschikking stellen. MB Ulvenhout zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.

4.5. MB Ulvenhout kan niet gehouden worden enig goed van een gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Voor het geval MB Ulvenhout enig goed of enig bedrag in ontvangst en/of bewaring neemt dan is MB Ulvenhout gerechtigd hiervoor een geldelijke vergoeding te vragen. In dat geval zal MB Ulvenhout als een goed huisvader de zaken bewaren. Artikel 13 is onverminderd van toepassing.

Artikel 5 huisregels

5.1. Teneinde de orde en rust binnen MB Ulvenhout te bewaren en een goede kwaliteit van dienstverlening aan alle gasten te waarborgen kent MB Ulvenhout zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich op een voor de gasten duidelijk waarneembare plaats danwel zullen aan de gasten in geschrift ter hand worden gesteld.

5.2. MB Ulvenhout is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotel-overeenkomst met een gast te beëindigen indien een gast of degenen die de gast vergezellen, bij herhaling de huisregels overtreden dan wel zich dusdanig gedragen dat de orde, rust of normale exploitatie van MB Ulvenhout daardoor (kunnen) worden verstoord. Op eerste verzoek dienen de gast en zij die de gast vergezellen het hotel te verlaten. MB Ulvenhout is niet gehouden haar verzoek te motiveren.

5.3. MB Ulvenhout is gerechtigd het verlenen van horecadiensten te staken of achterwege te laten wanneer de gast of zij die de gast vergezellen zich niet gedragen overeenkomstig de normen die binnen de restaurants van MB Ulvenhout gebruikelijk zijn. In dat geval dient de gast en zij die de gast vergezellen op eerste verzoek het restaurant te verlaten. MB Ulvenhout kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast.

5.4. MB Ulvenhout staat binnen haar hotel huisdieren toe, hiervoor worden extra kosten berekend

tenzij op de hotelkamers verblijven.

5.5. MB Ulvenhout is gerechtigd om iedere overeenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag. MB Ulvenhout is in die gevallen niet

gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 6 reserveringen

Een reservering is pas definitief nadat de reservering schriftelijk door de klant is bevestigd

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is MB Ulvenhout gerechtigd een reservering te laten vervallen indien een gast zich niet heeft gemeld op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur. Deze bepaling geldt niet indien door de klant een betalingsgarantie voor de gereserveerde periode wordt afgegeven.

Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve reservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve reservering tot stand komen.

Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met MB Ulvenhout. Op generlei wijze is MB Ulvenhout verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers.

Artikel 7 Groepsreserveringen

7.1. Vanaf tien kamers valt een reservering onder de groepsreserveringen. Het bepaalde ten aanzien van de groepsreserveringen geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden.

Een klant kan voor een groepsreservering een zogenaamde optionele reservering maken. Een optionele reservering is pas tot stand gekomen nadat deze schriftelijk is bevestigd. Onverminderd het bepaalde in 3.5. kan een optionele reservering worden aangehouden tot maximaal 6 weken voor de aankomstdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zal een optionele reservering hierna automatisch vervallen.

Een definitieve reservering is pas tot stand gekomen, nadat deze door MB Ulvenhout schriftelijk of per e-

mail is bevestigd en deze bevestiging van de klant, getekend, retour is of een akkoord per e-mail is ontvangen. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke definitieve reservering en zal in onderling overleg een nieuwe definitieve reservering tot stand komen.

Voor een groepsreservering geldt dat een klant tot zeven dagen voor de aankomstdatum  kosteloos 25% van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers verminderen. Wordt de groepsreservering verminderd naar minder dan tien kamers dan is niet langer sprake van een groepsreservering.

Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met MB Ulvenhout. Op generlei wijze is MB Ulvenhout verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers.

Bij een annulering van een maand tot 7 dagen voor de aankomstdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan MB Ulvenhout te voldoen. Bij een annulering minder dan zeven dagen voor de aankomstdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan MB Ulvenhout te vergoeden.

De klant draagt er, ter zake de groepsreserveringen, zorg voor dat uiterlijk vijf dagen voor de aankomstdatum MB Ulvenhout in het bezit is van de namenlijst van de gasten.

De klant zal uiterlijk zeven dagen voor de aankomstdatum 100% van de reserveringswaarde voldoen op de door MB Ulvenhout aangegeven bankrekening. Indien de klant hiermede ingebreke blijft dan beschouwd MB Ulvenhout de definitieve reservering automatisch als geannuleerd. Deze annulering zal worden beschouwd als een annulering door de klant. De klant is in dat geval gehouden de volledige reserveringswaarde te voldoen.

Artikel 8 annulering

8.1.  Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de klant en/of derden op grond van het gemene recht.

8.2. Een hotel-overeenkomst is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd, tenzij de klant tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen en dit aanbod door MB Ulvenhout onverwijld wordt aanvaard.

8.3. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Een klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.

8.4. Behoudens het bepaalde terzake groepsreserveringen (zie hiervoor onder artikel 7) geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dat een reservering tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de reserveringsdatum kosteloos kan worden geannuleerd.

Artikel 9 waarborgsom

9.1.  MB Ulvenhout kan van een klant verlangen dat deze, tot zekerheid, een waarborgsom betaalt. Deze waarborgsom kan zowel betrekking hebben op reeds verrichte en nog te verrichte diensten.

9.2. Deze waarborgsom zal nooit hoger zijn dan het bedrag zoals vermeld in de hotel-overeenkomst.

9.3. MB Ulvenhout heeft het recht om deze waarborgsom(men) te verrekenen met al datgene wat de klant op grond van deze voorwaarden danwel uit welke hoofde dan ook aan MB Ulvenhout verschuldigd is.

Artikel 10 aansprakelijkheid van MB Ulvenhout

10.1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB Ulvenhout, aanvaardt MB Ulvenhout geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

10.2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB Ulvenhout, aanvaardt MB Ulvenhout geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.

10.3. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB Ulvenhout, aanvaardt MB Ulvenhout geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of wat dan ook aan, in of op enige roerende of onroerende zaak waarvan MB Ulvenhout eigenaar, (erf)pachter of huurder is danwel die anderzijds ter beschikking staan van MB Ulvenhout.

10.4. Een aansprakelijkheid van MB Ulvenhout zal nimmer verder gaan dan de waarde van de hotel-overeenkomst danwel de vergoeding voor schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van MB Ulvenhout danwel de schade zoals vergoedt door enige andere derde aan MB Ulvenhout.

10.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5. en tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB Ulvenhout is MB Ulvenhout niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De klant vrijwaart MB Ulvenhout tegen aanspraken van gasten dienaangaande.

10.6. Met in achtname van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld is MB Ulvenhout voor goederen welke aan MB Ulvenhout in bewaring worden gegeven en waarvoor voor deze bewaring een vergoeding aan de gast in rekening wordt gebracht, verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. De schadevergoeding strekt zich niet uit tot de in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

10.7. Met betrekking tot goederen die door MB Ulvenhout in ontvangst worden genomen danwel die op welke wijze dan ook en door wie dan ook  zijn gedeponeerd, in bewaring gegeven of achtergelaten zonder dat MB Ulvenhout hiervoor een vergoeding heeft bedongen, is MB Ulvenhout nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen ontstaan op welke wijze dan ook.

10.8. MB Ulvenhout wordt door de klant volledig gevrijwaard ter zake iedere aanspraak, of hoe ook genaamd,

welke een gast en/of enige derde jegens MB Ulvenhout geldend maakt of mocht maken ter zake, de aanspraken, in de ruimste zin des woords, van de met de klant gesloten hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst. Deze vrijwaringverplichting geldt eveneens ten aanzien van de hotel-overeenkomst indien deze, om wat voor reden dan ook, geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 11 aansprakelijkheid van gast en/of klant

11.1. De klant en/ of de gast en degenen die de klant en/of gast vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor MB Ulvenhout en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van de wanprestatie en/of onrechtmatige daad begaan door deze klant en/of de gast en degenen die de klant en/of gast vergezellen.

11.2. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de klant en/of de gast en degenen die de klant en/of de gast vergezellen.

11.3. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan de klant en/of de gast en degenen die de klant en/ of de gast vergezellen houder zijn danwel onder hun toezicht staan.

Artikel 12 Prijzen en betaling

12.1. MB Ulvenhout heeft een prijsoverzicht. Op eerste verzoek van de klant of gast zal MB Ulvenhout dit overzicht aan de klant of gast overhandigen. Een overzicht in brochure-formaat ligt voorts op de balie en verder is op iedere kamer een prijsoverzicht aanwezig.

12.2. De klant is de in de hotel-overeenkomst vermelde bedragen aan MB Ulvenhout verschuldigd. MB Ulvenhout kan voor bijzondere diensten als gebruik van garage, telefoon, safe et cetera extra vergoeding aan de klant en/of gast in rekening brengen.

12.3. Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekeningen ter zake annulering of no-show zullen door de klant en/of gast worden voldaan contant danwel, indien uitdrukkelijk overeengekomen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als plaats van de betaling wordt aangewezen de betreffende vestiging van MB Ulvenhout waarop de factuur betrekking heeft.

12.4. De klant en de gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die MB Ulvenhout, uit welke hoofde dan ook, op een van hen of beiden heeft en/of zal verkrijgen. Noch de klant, noch de gast kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning.

12.5. De klant wordt geacht de hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst mede namens elke gast te sluiten. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem ter zake te vertegenwoordigen.

12.6. MB Ulvenhout heeft een retentierecht en, in voorkomende gevallen, een pandrecht, op alle goederen welke door de gast en/of klant in het hotel zijn meegebracht zolang de gast en/of klant niet geheel aan de verplichtingen jegens MB Ulvenhout heeft voldaan.

12.7. Bij het uitblijven van betaling zijn de klant en/of gast van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn de klant en/of gast zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente verhoogd met 2% over het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als gehele maand.

12.8. De klant en/of gast zijn bij niet tijdige betaling eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en preprocessuele kosten alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke en preprocessuele kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,–, vermeerderd met de daarover verschuldigde B.T.W.

12.9. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde executiekosten, vervolgens op de gerechtelijke en buitengerechtelijke en preprocessuele kosten, de rente, de schade en vervolgens op de hoofdsom.

12.10. Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien MB Ulvenhout betaling in vreemde valuta accepteert, dan geldt hiervoor de op dat moment geldende marktkoers. MB Ulvenhout is gerechtigd ingeval van betaling in vreemde valuta hiervoor als administratiekosten maximaal 10% van het bedrag in vreemde valuta in rekening te brengen.

12.11. MB Ulvenhout heeft het recht cheques, girobetaalkaarten en andere soortgelijke betalingsmiddelen, danwel andere betalingsmiddelen dan hiervoor genoemd, te weigeren danwel aan acceptatie hiervan bepaalde voorwaarden te verbinden.

Artikel 13 overmacht

13.1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte onder personeel, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, waterschade, molest, brand,  overstroming, overheidsmaatregelen.

13.2. Ingeval van overmacht kan MB Ulvenhout hetzij de overeenkomst annuleren hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van MB Ulvenhout tot vergoeding van enige schade.

13.3. Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing wanneer de overmacht zich voordoet bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan  MB Ulvenhout gebruik maakt bij het uitvoeren van de hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst. Hieronder is tevens begrepen hetgeen bij voornoemde personen en/of diensten en/of instellingen voordoet als opschortende of ontbindende voorwaarde danwel de wanprestatie van voornoemde personen en/of diensten en/of instellingen. MB Ulvenhout is niet gehouden de invloed daarvan op haar bedrijf aan te tonen.

Artikel 14 gevonden voorwerpen

14.1. De gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren danwel achtergelaten ten spoedigste bij MB Ulvenhout in te leveren.

14.2. MB Ulvenhout verkrijgt de eigendom van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij MB Ulvenhout heeft gemeld.

14.3. Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de gast. MB Ulvenhout kan nimmer worden verplicht tot toezending.

Artikel 15 toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Behoudens het hieronder 15.3. bepaalde zullen alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te Breda, tenzij MB Ulvenhout de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de opdrachtgever.

15.3. Ingeval van een geschil wat, volgens de regels van Nederlands procesrecht, behoort tot de absolute competentie van de rechtbank, sector kanton, zal dit geschil uitsluitend door de bevoegde rechtbank, sector kanton, worden beslecht.

15.4. Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden MB Ulvenhout en de klant en/of gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16  Verbod op het maken van film- en videomateriaal

16.1. In het belang van de privacy en veiligheid van onze gasten en medewerkers is het ten strengste verboden om film- en videomateriaal te maken binnen de faciliteiten van Hotel Mastbosch Breda.

  Verklaring:

  a. Privacybescherming: MB Ulvenhout hecht grote waarde aan de privacy van onze gasten en medewerkers. Het maken van film- en videomateriaal kan indruisen tegen deze privacy rechten en kan ongewenste inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen.

  b. Veiligheidsmaatregelen: Het gebruik van camera’s en opnameapparatuur kan mogelijk als bedreigend of intimiderend worden ervaren. Om de veiligheid en het comfort van iedereen in het hotel te waarborgen, is het daarom noodzakelijk om het maken van film- en videomateriaal te verbieden.

  c. Bescherming van onze reputatie: MB Ulvenhout streeft ernaar een gastvrije en ontspannen omgeving te bieden aan al haar gasten. Door het verbod op het maken van film- en videomateriaal te handhaven, beschermen we de reputatie van het hotel en vermijden van mogelijke misbruik of verspreiding van ongewenst beeldmateriaal.

  Overtreding van deze huisregel kan leiden tot passende maatregelen, waaronder het beëindigen van het verblijf van de overtreder zonder restitutie van kosten.

  MB Ulvenhout vraagt al haar gasten en bezoekers om deze regel te respecteren en de privacy van anderen te waarborgen. Mocht u vragen hebben over deze huisregel, dan kunt u contact opnemen met de receptie voor verdere verduidelijking.